Skupina, platforma, spolek - to všechno jsme

Současná podoba Narativu je výsledkem poměrně dlouhého období zkoušení a vyjednávání o různých formách. Základní snahou bylo, aby v Narativu mohlo docházet k co nejbohatší rovnocenné interakci jak mezi členy, tak i mezi členy a okolím. Tato snaha o utváření Narativu jako dialogické a kolaborativní organizace stále pokračuje. Snažíme se vytvářet horizontální, neformální a mimoinstitucionální dialogické prostory. Setkáváme se mezi sebou, s kolegy ze sociálně zaměřených praxí, účastníky našich vzdělávacích akcí, programů a workshopů, s našimi klienty, nebo s autory knih, které překládáme. Společně i ve svých individuálních praxích se věnujeme psychoterapii, facilitaci a vzdělávání osob působících především v pomáhajících profesích. Kromě toho chceme aktivně reagovat na společenské procesy, kde dialog chybí, vstupovat do nich a napomáhat v jejich proměně pomocí horizontálního, mimo-institucionálního dialogického prostoru. Vždy pro nás byla důležitá spolupráce s kolegyněmi, kolegy a organizacemi v zahraničí. Na prvním místě to byly Houston Galveston Institute, Kanankil Institute a TAOS Institute. Jsme součástí Mezinárodní sítě sdružující poskytovatele vzdělávání v kolaborativní praxi (ICCP) a Mezinárodní sítě dialogických praxí.

Je obtížné stanovit datum založení Narativu. Skupina se rodila postupně zhruba od roku 2008 v konverzacích o životě, filozofii a psychoterapii mezi Katkou Novotnou, Pavlem Nepustilem a jejich přáteli, k nimž se záhy přidali Jakub Černý a Jitka Balášová. V této čtveřici odstartoval Narativ v roce 2011 roční mezinárodní vzdělávací program Možnosti dialogu, začal pořádat workshopy se zahraničními lektory a každý měsíc organizoval neformální setkání nad postmoderními myšlenkami v brněnských hospodách a kavárnách s názvem Meganarativ. Postupně se k Narativu přidávali další zájemci o „vztahové přístupy“ v práci s lidmi, zejména o kolaborativní a dialogickou praxi. „Oficiální“ nezisková organizace s názvem Spolek Narativ vznikla až v roce 2014, kdy bylo ve skupině 10 členů.

Členové Narativu

Petra Detersová - PARTNERKA
deters.petra@gmail.com

Psycholožka. Za sebou má několikaletou praxi v HR a poté v sociálních službách s rodinami v náročných životních situacích s malými dětmi (HoSt Home-Start) a koordinací dobrovolnic v této oblasti. Vystudovala mimo jiné žurnalistiku, přispívá na web psychologie.cz, v rámci Narativu začala jako dokumentaristka a organizační výpomoc, ale za poslední roky přibyla i praxe ve facilitaci skupin či společné facilitování rodinných setkání.

Věří, že dialogický přístup funguje napříč oblastmi jakými jsou terapie a vzdělávání, respektive všude, kde jsou podstatné vztahy. Také věří, že nic než vztahy není na světě důležitější.

Aktuálně je na mateřské dovolené.

Pavel Nepustil - ČLEN
pnepustil@gmail.com

Pavel Nepustil je psycholog, rodinný terapeut, sociální pracovník a supervizor se specializací na téma drog a závislostí. V Narativu je od začátku, aktuálně působí v komunitním týmu. Je autorem knihy „Bez léčby to jde“, spolu-editorem sborníku "Bez podmínek“, píše blog: https://www.dialogicalpractices.net/blog. Kromě působení v Narativu ještě lektoruje kurzy pro společnost Renadi, facilituje skupiny psychedelické integrace pro Beyond Psychedelics a externě vyučuje na FSS MU a University of New York in Prague. Žije v Brně v Řečkovicích, má dvě dcery.

Martin Novák - ČLEN
ma.novak@zoho.com

Vzděláním psycholog a terapeut, absolvoval sebezkušenostní výcvik v daseinsanalýze a otevřeném dialogu. Pracoval v brněnském centru duševního zdraví, později spolu-vytvářel tým včasné podpory nabízející péči v duchu otevřeného dialogu. V rámci doktorského studia sociologie zkoumá probíhající reformu péče o duševní zdraví. V Narativu se věnuje vzdělávání v dialogické praxi a podpoře kolektivů usilujících o společenskou změnu při hledání cest demokratického sebe-organizování a udržitelného aktivismu. Žije s partnerkou, kočkami a zahradou. Rád chodí na výlety do hor a lesů.

Přemysl Ulman, MS, LMFT - ČLEN
premysl.ulman@gmail.com

Přemysl je vzděláním a profesním zaměřením rodinný terapeut. Ve své praxi se nejvíce inspiruje postmoderními terapeutickými přístupy, konkrétně narativní a kolaborativně-dialogickou praxí. Působí především na východní Moravě, kde pracuje jednak jako zaměstnanec v sociálně terapeutických službách a kde má také soukromou praxi. Od roku 2016 je členem skupiny Narativ a v rámci této organizace se věnuje vzdělávacím aktivitám, především facilitaci ročního vzdělávacího programu v kolaborativně-dialogické praxi, Možnosti dialogu (MODI).

Zuzana Vaľková - ČLENKA
valkova.terapie@gmail.com

Původem Slovenka, která v Brně působí jako psycholožka a terapeutka. Absolvovala sebezkušenostní výcvik v terapii a hypnoterapii zaměřené na řešení v institutu DALET v Olomouci. Pracovala téměř 7 let v brněnské neziskovce AGAPO, kde podporovala lidi se znevýhodněním na cestě k pracovnímu uplatnění. Od roku 2018 působí také v soukromé terapeutické praxi. V Narativu se věnuje podpoře lidí se znevýhodněním k větší soběstačnosti v rámci principů otevřeného dialogu. Jsou ji blízké myšlenky sociálního konstrukcionismu, feminismu a destigmatizace. Ráda čte, maluje a pěstuje pokojovky.

Kateřina Almqvist - ČLENKA

Kateřina Almqvist je psycholožka, lektorka a supervizorka. Pracuje od roku 2010 v soukromé psychologické praxi, s jednotlivci, páry a rodinami. Usadila se v Hluboké nad Vltavou po dlouhodobém působení v Brně, kde po studiích sbírala pracovní zkušenosti v neziskovém a univerzitním prostředí a spoluzakládala skupinu Narativ. Dlouhodobě se zabývá kolaborativními a dialogickými přístupy, spolupřekládala knihu Otevřený dialog a lektorovala mnoho kurzů i dlouhodobých programů v této oblasti. Má čtyři děti a hrozně ráda vaří mýdlo.

Ladislav Fabian - ČLEN
fabi.l@email.cz

Dlouhodobě (26 let) pracuje v oblasti závislostí, jejich léčby a zotavení, sám má žitou zkušenost se závislostí. Je v každodenním kontaktu s klienty soc. služeb, kde pracuje jako sociální pracovník v Doléčovacím centru, v minulosti pracoval v Terapeutické komunitě Renarkon.

Zkušenosti čerpá také z dobrovolného zapojení v neformálních platformách, které sdružují odborníky v oblasti závislostí, kteří přinášejí do sféry adiktologických služeb v ČR inovativní přístupy, jako je např. participace či zmocňující a zotavující metody. Působí v jedné z nich, ve Spolku Klubu Absolvent & Recovery koučové. Vnímá, že “neexpertnost” a osobní zkušenost lidí se závislostí je autentickým zdrojem pro seberozvoj osob se zkušeností a osobní růst pracovníků ve službách. Jsou mu velice blízké postmoderní přístupy k terapii, vzděláváním a dalším praxím.

Vystudoval sociální práci na FSS OU. Absolvoval dlouhodobý systemický výcvik. Nedávno dokončil Možnosti dialogu MODI1- vzdělávací program v kolaborativní - dialogické praxi. V současné době pokračuje v navazujícím MODI2. Postupně se snaží principy dialogu, spolupráce a participace vnášet do svého soukromého i pracovního života. Hledá všemožné způsoby propojování se s novými lidmi - zajímají jej jejich příběhy, relaxuje u vaření dobrot a cestování.

Jindřich Jašík - ČLEN

Jindru sem přivála jeho osobní psychiatrická zkušenost v kombinaci se zalíbením do Otevřeného dialogu. V něm absolvoval výcvik pod vedením Marka Hopfenbecka.

Následně získával zkušenosti z praxe jako člen multidisciplinárního týmu v Zahradě 2000. Dnes se kromě facilitování síťových setkání věnuje také lektorování Otevřeného dialogu.

Současně pracuje již pátým rokem jako Peer konzultant v brněnském centru Celsuz.

V roce 2019 vydal knihu Cesta ze schizofrenie a od té doby se aktivně věnuje bourání předsudků, které má společnost vůči lidem s psychiatrickou diagnózou.

Kromě vlastních besed, rozhovorů a autorských čtení pracoval také jako Regionální specialista a lektor destigmatizace pro NÚDZ. Věnuje se i prevenci na školách, kde se lektorsky podílí na realizaci programu Blázníš? No, a! 

Jako člen Rady pro duševní zdraví Jihomoravského kraje se podílí na koncepci rozvoje psychiatrické péče.

Svůj nepracovní čas nejraději prožívá se svojí ženou a dětmi.

Další členové a partneři

Černý Jakub - člen, Durajová Zuzana - členka

Další partneři: Helena Břusková, Sylva Klašková, Martina Havelková, Hana Jarošíková, Tereza Ryzáková, Kateřina Hašková, Michal Jašek, Stanislav Matoušek, Lucia Čemová, Tereza Škubalová, Jitka Balášová, Adi Hasanbašič, Dita Bezdičková

Mgr. Igor Nosál, Ph.D. - ČLEN
igor.nosal@gmail.com

Ve své soukromé terapeutické praxi v Brně nabízí pomoc dětem, dospívajícím i dospělým. Zaměřuje se na vztahy v rodině, mezi rodiči a dětmi, mezi partnery. Poskytuje také individuální terapeutickou podporu klientům hledajícím řešení různých problémů osobních nebo vztahových. Ve své terapeutické práci využívá a propojuje tři přístupy: dialogický/kolaborativní přístup, přístup na řešení zaměřené psychoterapie (Solution-Focused Therapy) a přístupy vycházející z rodinné terapie a dyadické vývojové psychoterapie (DDP- Dyadic Developmental Psychotherapy) zaměřené na budování citového pouta (attachement) a úzdravu vztahových traumat.

Druhá oblast jeho profesního působení je supervizní podpora, kterou nabízí týmům pomáhajících profesionálů, organizacím i jedincům. Poskytuje také supervizi účastníkům v rámci výcviků v psychoterapii zaměřené na řešení (Dalet).

Třetí oblastí jeho profesního působení je vzdělávání, kde se jako lektor pokouší šířit naději a sdílet možnosti, ať už jde o budování vztahů v rodině, zvládání traumat z dětství nebo terapeutickou pomoc dětem a rodinám. Jako lektor vzdělávání spolupracuje s několika organizacemi doprovázejícími pěstounské a adoptivní rodiny. Věnuje se také podpoře rozvíjení multidisciplinárního a na rodinu orientovaného přístupu v oblasti pomoci dětem a dospívajícím ohroženým duševním onemocněním.

Lucia Ukropová - ČLENKA

Psycholožka, psychoterapeutka a lektorka. Dlouhodobě pracovala v oblasti duševního zdraví ve zdravotnictví i komunitních službách. V současnosti se zaměřuje na terapeutickou práci s adolescenty a dospělými v soukromé praxi. Její velkou vášní i výzvou je přístup Otevřeného dialogu, který ráda šíří dál. 

Veronika Smaženková - ČLENKA

Veronika je učitelka prvního stupně a speciální pedagožka. Pracovala s lidmi s postižením, dětmi v lesní školce, dělá preventivní programy ve školách a terapie v centru pro rodinu. Pomáhala rozjíždět program dialogické práce s rodiči v konfliktu inspirovaný prací Justine Van Lawick.